Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Usluge Usluge ispitivanja voda
Usluge ispitivanja voda

Sadržaj:

1. ISPITIVANJA VODA

1.1 SANITARNA MIKROBIOLOGIJA

1.2 SANITARNA HEMIJA

 

1.1 SANITARNA MIKROBIOLOGIJA

RB

Analiza uzoraka

Parametri ispitivanja

Metoda ispitivanja

Zakonska regulativa

1.

Voda za piće iz distribucije, osnovna analiza

Broj koliformnih klica u 100 ml vode

MF BAS EN ISO 9308-1

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks I, Dio A (Sl. gl. BiH 40/10 i 30/12)

Ukupan broj živih klica, 22±1 ºC, 48 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Ukupan broj živih klica, 37±1 ºC; 48 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Escherichia coli na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Enterococcus spp na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 7899-2

2.

Vode za piće u flašama i kontejnerima (stona voda), osnovna analiza

Ukupan broj kolonija na 22±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks I, Dio A (Sl. gl. BiH 40/10)

Ukupan broj kolonija na 37±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Escherichia coli na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Koliformne bakterije na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Enterococcus spp na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

Membranska filtracija

3.

Bazenske vode, osnovna analiza

Broj koliformnih klica u 100 ml vode

MF BAS EN ISO 9308-1

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks I, Dio A (Sl. gl. BiH 40/10)

Ukupan broj živih klica, 22±1 ºC, 48 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Ukupan broj živih klica, 37±1 ºC; 48 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Escherichia coli na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Enterococcus spp na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

Membranska filtracija

4.

Voda izvorska i prirodna mineralna voda na izvoru, osnovna analiza

Ukupan broj kolonija na 22±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, Aneks I, (Sl. gl. BiH 26/10)

Ukupan broj kolonija na 37±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Escherichia coli na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Koliformne bakterije na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Enterococcus spp na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

Membranska filtracija

Clostridium spp 48 h

Sulfitni agar

5.

Voda izvorska i prirodna mineralna voda na izvoru unutar 12 h nakon punjenja, osnovna analiza

Ukupan broj kolonija na 22±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, Aneks I, (Sl. gl. BiH 26/10)

Ukupan broj kolonija na 37±1 ºC; 72 h

Broj klica na hranjivom agaru, Pour plate method

Escherichia coli na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Koliformne bakterije na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 9308-1

Enterococcus spp na 37±1 ºC; 24 h

MF BAS EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

Membranska filtracija

Clostridium spp 48 h

Sulfitni agar

 

1.2 SANITARNA HEMIJA

RB

Analiza uzoraka

Parametri ispitivanja

Metoda ispitivanja

Zakonska regulativa

1.

Voda za piće, bazeni indikatorski parametri

Boja

/

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks I, Dio C (Sl. gl. BiH 40/10)

Miris

organoleptički

Ukus

organoleptički

Mutnoća (za površinske vode)

BAS EN ISO 7027

Mutnoća (za ostale vrste vode)

BAS EN ISO 7027

Elektroprovodljivost

BAS EN 27888

pH

BAS ISO 10523

Utrošak KMnO4(oksidativnost)

Volumetrijska po Kubel-Tiemann-u

Amonijak (NH4)

Sektrofotometrijska sa Nessler reag.

Hloridi (Cl)

Argentometrijska titracija

Nitrati (NO3)

Sektrofotometrijska sa Na-salicilatom

Nitriti (NO2)

Sektrofotometrijska α-naftilaminom

Željezo

Sektrofotometrijska sa o-fenantrolinom

Aluminij

/

Sulfati (SO4)

Titrimetrijski

Natrij

/

Mangan

Sektrofotometr.sa amonijpersulf

2.

Voda za piće, bazeni, kontrolno praćenje, "osnovna analiza"

Boja

/

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Aneks II, tabela A (Sl. gl. BiH 40/10)

Miris

organoleptički

Ukus

organoleptički

Mutnoća

BAS EN ISO 7027

Elektroprovodljivost

BAS EN 27888

pH

BAS ISO 10523

Utrošak KMnO4(oksidativnost)

Volumetrijska po Kubel-Tiemann-u

Amonijak (NH4)

Sektrofotometrijska sa Nessler reag.

Hloridi (Cl)

Argentometrijska titracija

Nitrati (NO3)

Sektrofotometijska sa Na-salicilatom

Nitriti (NO2)

Sektrofotometrijska α-naftilaminom

Željezo

Sektrofotometrijska sa o-fenantrolinom

Aluminij

/

3.

Prirodna mineralna voda na izvoru

Boja

/

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama Sl.list BiH 26/10

Miris

organoleptički

Ukus

organoleptički

Mutnoća

BAS EN ISO 7027

Ugljen dioksid

/

Elektroprovodljivost

BAS EN 27888

pH

BAS ISO 10523

Utrošak KMnO4(oksidativnost)

Volumetrijska po Kubel-Tiemann-u

Amonijak (NH4)

Sektrofotometrijska sa Nessler reag.

Hloridi (Cl)

Argentometrijska titracija

Nitrati (NO3)

Sektrofotometrijska sa Na-salicilatom

Nitriti (NO2)

Sektrofotometrijska α-naftilaminom

Željezo

Sektrofotometrijska sa o-fenantrolinom

Aluminij

/

Natrij

/

Kalij

/

Sulfati (SO4)

Titrimetrijski

Magnezij

Komleksometrijska titracija

Kalcij

Komleksometrijska titracija

Hidrogenfosfati (HPO4)

 

Hidrogenkarbonati (HCO3)

 

Arsen

/

Mangan

Spektrofotometr. sa amonijpersulfatom

Bakar

/

Kadmij

/

Hrom

Spektrofotometrijska sa difenilkarbazidom

Nikl

/

Olovo

/

Selen

/

Živa

/

4.

Prirodna izvorska voda

Boja

/

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama Sl.list BiH 26/10

Miris

organileptički

Ukus

organoleptički

Mutnoća

BAS EN ISO 7027

Natrij

/

Elektroprovodljivost

BAS EN 27888

pH

BAS ISO 10523

Utrošak KMnO4 (oksidativnost)

Volumetrijska po Kubel-Tiemann-u

Amonijak (NH4)

Sektrofotometrijska sa Nessler reag.

Hloridi (Cl)

Argentometrijska titracija

Nitrati (NO3)

Sektrofotometrijska sa Na-salicilatom

Nitriti (NO2)

Sektrofotometrijska sa α-naftilaminom

Željezo

Sektrofotometrijska sa o-fenantrolinom

Sulfati (SO4)

Titrimetrijski

Arsen

/

Bakar

/

Kadmij

/

Hrom

Spektrofotometrijska sa difenilkarbazidom

Nikl

/

Olovo

/

Selen

/

Živa

/

Mangan

Spektrofotometr. sa amonijpersulfatom

Dodatni parametri prema zahtjevima klijenata uz dogovor o primjeni odgovarajućeg pravilnika

ostali parametri: ukupna tvrdoća, karbonatna tvrdoća, hidrogen karbonati, nekarbonatna tvrdoća, kalcij, magnezij, fosfati, suspendovane materije


 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi