Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Usluge Usluge Službe higijene sa zdravstvenom ekologijom i sanitarnom hemijom
Usluge Službe higijene sa zdravstvenom ekologijom i sanitarnom hemijom

RB

Naziv usluge

Opis usluge

Zakonska regulativa

Napomena

1.

Voda za piće

Davanje stručnog mišljenja i upustava

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, (Sl. gl. BiH 40/10),

- Zakon o vodana (Sl. nov. FBiH 70/06),

- Zakon o hrani (SL. gl. BiH 50/04).

2.

Voda (bazeni, kupališta, riječne vode)

Davanje stručnog mišljenja i upustava

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, (Sl. gl. BiH 40/10)

3.

Prirodna izvorska voda

Davanje stručnog mišljenja i upustava

- Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Sl.list BiH 26/10)

4.

Uzorkovanje namirnica

Uzorkovanje

- Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu (Sl. list BiH, br. 45/83, 2/92, 13/94).

Transport uzorka u laboratoriju u prenosnom frižideru.

Davanje stručnog mišljenja i upustava

5.

Kontrola čistoće predmeta opće upotrebe

Uzorkovanje

- Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet RbiH "Sl. l. SFRJ", br.: 26/83, "Sl. l. RBiH“, br.: 2/92, 13/94 i 36/05

Transport uzoraka do laboratorije

Davanje stručnog mišljenja i upustava

6.

Kontrola čistoće ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica

Uzorkovanje

- Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet RbiH "Sl. l. SFRJ", br.: 26/83, "Sl. l. RBiH“, br.: 2/92, 13/94 i 36/05

Transport uzoraka do laboratorije

Davanje stručnog mišljenja i upustava

7.

Kontrola zraka zatvorenih prostora (po zahtjevu naručioca)

Uzorkovanje

- Prema referentnoj dokumentaciji

Transport uzoraka do laboratorije

Davanje stručnog mišljenja i upustava

8.

Kontrola sterilizacije

Uzorkovanje

- Prema referentnoj dokumentaciji

Transport uzoraka do laboratorije

Davanje stručnog mišljenja i upustava

9.

Davanje mišljenja za higijensko - sanitarno stanje objekata (po zahtjevu naručioca)

Pregled stanja

- Prema referentnoj dokumentaciji

Davanje stručnog mišljenja

10.

Izrada planova i programa rada koji su u vezi sa ispitivanjem čovjekove okoline

Izrada planova i programa rada

- Prema referentnoj dokumentaciji

Pružanje stručno - metodološke pomoći u otklanjanju nedostataka.

 

11.

Kurs higijenskog minimuma (po zahtjevu)

Edukacija polaznika

- Pravilnik o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opće upotrebe i lične higijene (Sl. n. SFRJ br. 30/88)

Ispit

Dodjela certifikata polaznicima

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi